Planning Onderhoudszaken VvE’s:
Garage Leerdamhof:
Uitgevoerde werkzaamheden 2019:

 • Betonwerk is uitgevoerd. De meeste lekkages zijn verholpen. De lekkages rondom de pilaren worden onderzocht.
 • Aantal goten vervangen waardoor de garage droger wordt, tevens het afvoersysteem aangepast
 • Verlichting hersteld
 • De parkeergarage wordt als donker ervaren. Er zal worden onderzocht of de verlichting op de verdiepingen permanent aan kan blijven.
 • Schilderwerk afgerondVoor 2020 geen werkzaamheden opgenomen

Leerdamhof 203-267
Uitgevoerde werkzaamheden 2019:

Vervangen verlichting door LED

 • Duurzame Daken:
 • De firma Energiesprong gaat de begeleiding doen van de VvE bij het vervangen van de daken. Planning op dit moment 2023.
 • Voor 2020 zijn geen onderhoudserkzaamheden opgenomen.

 Leerdamhof 269-349
Planning 2020:

 • Liftonderhoud (wordt als besluit voorgelegd aan de leden 9-12-2019)
 • Vervangen dak plus isolatie
 • Bodemisolatie
 • vervanging LED
 • vervangen ventilatiekasten
 • Zonnepanelen
 • Vervangen/isoleren van de gevelopbouwen (leien) wordt in een later stadium bekeken.

 Leerdamhof 350-450
Er zijn geen groot onderhoudswerkzaamheden begroot voor 2020.

Duurzame daken:

 • Voorlopig niet noodzakelijk. Opdracht verstrekt aan de firma Energiesprong voor begeleiding project verduurzaming.


Leerdamhof 431-479
Planning 2020:

 • liftonderhoud: wordt bekeken of het noodzakelijk is om dit uit te voeren, op dit moment geen storingen
 • Schilderwerk deuren en kozijnen, betonranden balkons: worden offertes voor aangevraagd.
 • Brandwerende voorzieningen:
 • Uit het rapport naar de brandveiligheidseisen zijn geen verplichtingen voortgekomen. Wel worden er aan aantal aanbevelingen gedaan. Er is besloten om deze in een later stadium op te nemen in de meerjarenonderhoudsbegroting.

Parkeergarage Leusdenhof

 • In 2019 is het betonherstel opgestart. Dit is nagenoeg gereed. In 2020 vindt de oplevering van de werkzaamheden plaats.
 • Planning 2020:
 • Bovendek wordt schoongemaakt
 • Vervanging glaspanelen voor aluminium
 • Plaatselijk coating herstellen

Leusdenhof 2-132
Planning 2020:

 • Kopgevel kant garage opnieuw voegen
 • Onderhoudsbeurt aluminium kozijnen: roosters gangbaar maken, vervangen rubbers, tochtstrippen en borstels (start 2 e kwartaal 2020) 
 • Onderhoud lift 4 e portiek

Leusdenhof 134-214
Planning 2020:

 • Vervangen dak plus isolatie
 • Bodemisolatie
 • vervanging LED
 • vervangen ventilatiekasten
 • Zonnepanelen
 • Onderhoud liften
 • Bijwerken schilderwerk portieken en droogloopVervangen/isoleren van de gevelopbouwen (leien) wordt in een later stadium bekeken.

 

Leusdenhof 216-296

 • Onderhoud 2020/2021 (ter besluit in de ledenvergadering van 19-12-2019)
 • 1 Hydrofoor vervangen
 • Onderhoud liften
 • Onderhoud mechanische ventilatie
 • Vervangen intercom installatie 
Het jaarverslag van de huurderscommissie kunt u hier lezenWe zoeken versterking van ons bestuur met name een voorzitter!

Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden als kandidaat. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die enige kennis heeft van en belangstelling heeft voor de huurwet en andere huurzaken.

U kunt uw kandidatuur per e-mail bekend maken aan het bestuur via info@huurderscie-pat-nel.nl of op het secretariaatsadres: Leusdenhof 30
Notulen Jaarvergadering 2018 van de huurderscommissie Patrizia Nellestein. De notulen kunt u hier nalezen


Procedure klachtenmelding bij acm

U meldt uw klacht(en) bij voorkeur via de mail of door het meldingsformulier storing of reparatie-verzoek in te vullen op de site van ACM. Als alles goed verloopt krijgt u in de meeste gevallen snel een bevestiging van uw melding. U heeft dan zowel schriftelijk bewijs dat u een melding heeft gedaan, als dat uw melding goed is doorgekomen.
U kunt voor een schriftelijke melding de volgende adressen gebruiken:
Voor een melding per e-mail: td@acmvgm.nl


Voor het invullen van het meldingsformulier ga naar onderstaand adres:
https://www.acmvastgoed.nl/klantenservice/urgente-storing-melden/

Bij spoedeisende storingen zoals inbraak, gaslekkage, waterlekkage, kortsluiting in de meterkast, enz. belt u 024-3820082. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.
Als u een melding doet over klachten van meer structurele aard, zoals vochtproblemen, ventilatie-problemen, op grote schaal schimmelvorming, ernstige gebreken aan uw keuken, badkamer enz. dan is het verstandig om, nadat daarvan een schriftelijke melding is gedaan, een dossier aan te leggen.
U moet ACM een termijn van 6 weken geven om uw klachten op adequate wijze voor u op te lossen.
Indien uw klachten daarna nog niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u ACM in gebreke stellen.
Als er daarna dan nog geen aanstalten wordt gemaakt om uw klacht(en) te verhelpen of als men niet reageert dan kunt u de zaak voorleggen bij de Huurcommissie. 
U kunt dan om huurverlaging vragen totdat ACM de klachten naar tevredenheid alsnog heeft opgelost. 
Een procedure bij de huurcommissie kost u € 25,00. Dit krijgt u terug als u door de huurcommissie in het gelijk wordt gesteld.


U kunt voor advies en ondersteuning terecht bij: 
!Woon team Zuidoost: www.wooninfo.nl of telefoonnummer 0205230130
Wij willen u er op wijzen dat wij als Huurderscommissie Patrizia Nellestein ook graag ondersteuning willen bieden om tot een goede oplossing van uw klachten te komen. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk om uw klachten bij ons te melden. Stuur ons een kopie van het e-mailverkeer met ACM over uw klacht(en) en wij gaan het inbrengen bij het eerstvolgende overleg met ACM. Als u uw klachten bij ons meldt dan kunnen wij deze tevens inventariseren en bij Patrizia en HOP aan de orde te stel-len. Onze ervaring heeft namelijk geleerd dat vaak meerdere huurders met dezelfde klachten te maken hebben. 
Samen met uw hulp kunnen we daar iets aan doen.
Huurverhoging en puntentelling

Wilt u meer weten over de huurverhoging en de daarbij behorende puntentelling? Hieronder staat een linkje naar de Woonbond. U kunt daar een brochure bestellen over deze onderwerpen. Ook op de website van de Woonbond vindt u veel informatie

https://www.woonbond.nl/nieuws/huurprijs-en-puntentelling?Wij als huurders in de commerciële (vrije) sector……

Huurders in de commerciële (vrije) sector, zoals wij als huurders van Patrizia, zijn de afgelopen jaren nauwelijks vertegenwoordigd geweest bij overleg met overheden over de landelijke huurontwikkelingen en andere belangrijke zaken, terwijl wij nu juist het meest geconfronteerd zijn met aanzienlijke jaarlijkse huurverhogingen. 

Voor huurders in de corporatieve sector is er daarentegen altijd een overlegplatform (Aedes) geweest die als vertegenwoordiger van de huurders betrokken is geweest bij de onderhandelingen met overheden over de huurontwikkelingen en andere belangrijke zaken die huurders in deze sector aangaan.

De woonbond heeft in het verleden ook onvoldoende aandacht besteed aan huurders in de commerciële (vrije) sector. Gelukkig is daar de afgelopen tijd een kentering in gekomen.

Zo is er inmiddels op de site van de Woonbond een meldpunt voor huurders in de commerciële sector gekomen:

https://www.woonbond.nl/meldpunt-commerciele-verhuurders-start

Er zijn zelfs nu ook andere organisaties actief die zich met de belangen van huurders in de commerciële sector gaan bezig houden. Zo is er het HuurdersNetwerkAmsterdam (HNA) in oprichting en het initiatief van een aantal mensen om in samenwerking met de Woonbond een federatie voor huurders in de commerciële sector van de grond te krijgen. Een van de doelen is om zelfstandig met de Wethouder Wonen, Bouwen enz. van Amsterdam te kunnen onderhandelen.

De wethouder kan op zijn beurt weer in overleg treden met de Minister om de zaken die binnen de commerciële huursector, zoals bijvoorbeeld de huurverhoging, aan de kaak te stellen.Er is dus enige hoop dat wij als huurders in de commerciële sector, waarvan Patriziahuurders deel uitmaken, beter vertegenwoordigd zullen worden.
 


 


 

 

 

 

 

 Het jaarverslag van de huurderscommissie kunt u hier lezen


HET KAN NOG ERGER :

Nog meer zwaar weer voorspeld voor huurders!

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in een concept wetsvoorstel voor Huur en inkomensgrenzen een aantal snode plannen voorgesteld die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de portemonnee van huurders in zowel de corporatieve als in de commerciële sector.
Gepensioneerden worden daarin niet meer ontzien.
De woonbond heeft een en ander in duidelijke taal op haar site gezet: 

https://www.woonbond.nl/wetsvoorstel-inkomensgrenzen-sociale-huur 

Als u behoefte hebt om het volledige concept Wetsvoorstel door te lezen dan kunt daarvoor op onderstaande link klikken en onder de kop DOWNLOADS het conceptvoorstel downloaden. 

https://www.internetconsultatie.nl/huurinkomensgrenzen

Huurderscommissie Patrizia Nellestein heeft, zoals u wellicht weet van onze site, een samenwerkingsovereenkomst met HuurdersNetwerkAmsterdam (HNA).
Omdat hier sprake is van internetconsultatie van het Ministerie heeft HNA daarom ook namens ons gereageerd in een zeer uitgebreide brief per mail. Bestuursleden Michel Idsinga en Paul de Waard hebben daar in een werkgroep een bijdrage aan geleverd. 

De volledige inhoud van deze brief hebben wij voor u op de site gezet.

 Het bestuur

Het bestuur heeft besloten om in een brief aan Verhuurder Patrizia een voorstel te doen om de huren voor 2019 niet verder te laten stijgen dan de inflatie van 1.7%
Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag
De inhoud van deze brief kunt u hieronder nalezen.

Brief aan Patrizia ten aanzien van de komende huurverhoging 2019

Aan Patrizia Netherlands BV
t.a.v de heer G. Hupkens

Betreft de complexen:
Leusdenhof 2-132, 134-214 en 216-296
Leerdamhof 203-267, 269-349, 350-430 en 431-479

Amsterdam, 10 februari 2019

Geachte heer Hupkens,

Overeenkomstig de Overlegwet doen wij u advies toekomen inzake de huurverhoging per 1 juli 2019.
Wij sturen dit advies, naast het nog door HOP uit te brengen advies, over de komende huurverhoging, omdat er in Nellestein Amsterdam een uitzonderlijke situatie bestaat.
Deze situatie bestaat eruit dat wij als huurders van Patrizia te maken hebben met:

 • achterstallig onderhoud van badkamers keukens en toiletten. In sommige situaties is daar al vanaf de oplevering in 1980 niets aan gedaan.
 • tocht, onvoldoende werking van de ventilatiesystemen, lekkages, o.m. door achterstallig onderhoud van daken en schimmel in de woningen.
 • slechte isolatie van de woningen; niet alle vertrekken beschikken over dubbel glas, er is niet altijd sprake van spouw en vloerisolatie; de aluminium puien stralen veel koude uit, laten veel tocht door en er is geen “koudebrug” aanwezig.
 • door sterke stijging van de energieprijzen worden de huurders geconfronteerd met extra hoge kosten welke ondermeer veroorzaakt worden door voorgaande zaken en gebreken.

In het laatste overleg heeft mevrouw van der Plaat van Patrizia de toezegging gedaan om daar in de toekomst verbetering in aan te brengen maar daar profiteren we dit jaar (nog) niet van.
In Nellestein wonen veelal oudere huurders. Zij hebben te maken met de situatie waarin hun pensioe-nen al sinds 2008 niet meer gecompenseerd zijn. De jaarlijkse huurverhoging, WOZ waarden, kosten van energie en andere lasten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. De huurders zullen in de zeer nabije toekomst opgescheept worden met nog meer extra lasten omdat Nederland de klimaatdoelstel-lingen moet halen. Zeer veel huurders zullen in de knel komen. 
Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat de prijs/kwaliteitsverhouding geen hogere huurstij-ging rechtvaardigt dan een inflatie gerelateerde, doordat de huurders van Patrizia worden beknot in hun woongenot.

Reden dat wij u dringend willen verzoeken om de huurverhoging per 1 juli 2019 zoveel mogelijk te beperken tot de inflatie van 1.7%.
We zijn ten alle tijde bereid tot overleg.

Namens het bestuur van
Huurderscommissie Patrizia Nellestein,

Paul de Waard
Voorzitter a.i.


CORRECTIE

Aan de huurders die maandag 3 juni de themabijeenkomst hebben bijgewoond.

Wij hebben bij onze presentatie een toelichting van ACM over het hoofd gezien bij de huurverhoging per 1 juli 2019.
In deze toelichting staat dat iedere huurder per 1 juli 2019 een maximale huurverhoging krijgt van 3%.
Deze huurmaximalisatie geldt huurdersbreed, ongeacht leeftijd, vorm van huurovereenkomst of woonsituatie.
Bij sommige huurders, die hier al jaren wonen, is echter de maximale markthuurprijs bereikt. Zij hebben per 1 juli 2019 geen of een geringe huurverhoging gekregen.

Het gaat hier om zo’n 18 (gereguleerde) huurwoningen.

Paul de Waard, voorzitter a.i.
Huurderscommissie Patrizia Nellestein 

Uitwerking van het huidige huurprijsbeleid voor de reguliere sector waarbij het puntenstelsel van toepassing is.
     
(Progressieve) stijging WOZ waarde waarvoor het puntenstelsel telt. (Conform het WWS) waar we nu mee te maken hebben!

                                   G
                                   E
                                   V
                                   O
                                   L
                                   G

(Progressieve) stijging van het aantal punten!

                                     G
                                     E
                                     V
                                     O
                                     L
                                     G

De maximaal toegestane huurprijs wordt steeds verder verhoogd.

Bij de maximale huurprijs mag de verhuurder de huurprijs niet verder verhogen, maar het punt wanneer dit bereikt wordt, wordt steeds verder naar voren geschoven.

LET OP:  De (progressief) stijgende WOZ waarde maakt slechts één onderdeel van de puntentelling uit. Voor een verdere uitleg daarover verwijs ik u naar de bijlage van de rijksoverheid en onze aanvulling daarop. 
U kunt ook de bijbehorende tabellen op de site van de Rijksoverheid daarover nalezen. 

Bijlage rijksoverheid met aanvulling daarop:

Bepaalt de WOZ-waarde hoeveel ik betaal voor een huurwoning?

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. De woning krijgt ook punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw huurwoning. In sommige gemeenten krijgen nieuwe, kleine huurwoningen extra punten.

Woningonderdelen in de puntentelling
Zelfstandige huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.
Het maakt niet uit of de huurwoning een eengezinswoning of flat is. Ook de omgeving telt niet mee in de puntentelling. U mag bijvoorbeeld voor hinder in de wijk of een drukke straat geen punten aftrekken. En voor een mooie buurt telt u geen punten erbij.
Punten berekenen over WOZ-waarde huurwoning
Uw gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks opnieuw vast. Daarom is de puntenberekening ook elk jaar iets anders. U kunt zelf in 4 stappen uitrekenen hoeveel punten uw huurwoning tot 1 juli 2019 over de WOZ-waarde krijgt:
Deel de WOZ-waarde door € 8.747. De uitkomst is een puntenaantal.
Deel de WOZ-waarde door de woningoppervlakte (m2). En deel de uitkomst daarna door € 135. Ook dit geeft een puntenaantal.
Tel de punten van stap 1 en 2 bij elkaar op. Dit is het totaal aantal punten over de WOZ-waarde.
Rond af op een heel getal.

Rekenvoorbeeld punten over de WOZ-waarde huurwoningStel: de WOZ-waarde van uw huurwoning is € 166.250  en de oppervlakte van uw woning is 70 m2. U berekent de punten bij uw WOZ-waarde in 3 stappen:Berekening Punten
€ 166.250 / 8.747 19
€ 166.250/ 70 / € 135 17,59
Totaal: 36,59 punten
Na afronding: 37 punten
De bedragen om de WOZ-punten te berekenen veranderen elk jaar:
Voor de punten per 1 juli 2018 gelden: € 8.747 en € 135.
Voor de punten van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 gelden: € 8.259 en € 127.Inzien WOZ-waarde
Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning vanaf 2015 inzien.  
Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde
U kunt binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde bij uw gemeente.
In uw schriftelijk bezwaarschrift moeten de volgende zaken worden vermeld:
1. Of u in een zelfstandige huurwoning woont
2. Het biljetnummer
3. De redenen waarom u bezwaar indient
4. Voorzie het bezwaarschrift van naam, adres en handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:
Gemeente Amsterdam, Belastingen
Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam

Hoe wordt de huurprijs van uw woning vastgesteld?

Regelmatig blijkt dat er veel onduidelijkheden bestaan over de vraag hoe de huurprijs van uw woning wordt vastgesteld. Met onderstaand overzicht en de uitleg van het puntensysteem, de WOZ waarde en het toegepast energielabel hopen wij daarin enig inzicht te geven.

Al deze zaken zijn van invloed op de berekening en de hoogte van uw huurprijs.
Er zijn 2 soorten huurcontracten namelijk voor een geliberaliseerde huurwoning en een gereguleerde huurwoning. Hieronder ziet u enige uitleg: 

Geliberaliseerde huurwoning:

Hierbij geldt het moment dat u de woning ging huren (aanvang huurcontract).
Was de huurprijs van dat moment hoger dan de toentertijd geldende liberalisatiegrens dan is er sprake van een geliberaliseerde woning.

Bijvoorbeeld: Uw huurcontract is ingegaan op 1 juli 1993. Het bedrag van de liberalisatiegrens was toen f 913,33 (zie tabel). Had u toen in uw huurcontract een huurbedrag staan dat hoger lag dan f 913,33 dan is er sprake van een geliberaliseerd huurcontract of te wel een geliberaliseerde huurwoning.
Bij een geliberaliseerde huurwoning geldt geen puntentelling en de verhuurder is niet verplicht de huurder binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging. 

Liberalisatiegrenzen 


1 juli 1989

f 750.-

1 juli 1998

f 1085.-

1 juli 2007

€ 621,78

1 juli 1990

f 775,-

1 juli 1999

f 1107,-

1 juli 2008

€ 631,73

1 juli 1991

f 820,-

1 juli 2000

f 1149.-

1 juli 2009

€ 647,53

1 juli 1992

f 865,42

1 juli 2001

f 1193,-

1 januari 2011

€ 652,50

1 juli 1993

f 913,33

1 juli 2002

€ 565,44

1 januari 2012

€ 664,66

1 juli 1994

f 963.75

1 juli 2003

€ 585,24

1 januari 2013

€ 681,02

1 juli 1995

f 1007,50

1 juli 2004

€ 597,54

1 januari 2014

€ 699,48

1 juli 1996

f 1047,92

1 juli 2005

€ 604,72

1 januari 2015

€ 710,68

1 juli 1997

f 1085,-

1 juli 2006

€ 615,01

2016 t/m 2018 zijn bevroren


Gereguleerde huurwoning:

Ook hier geldt het moment dat u de woning ging huren (aanvang huurcontract).
Was de huurprijs van dat moment lager dan de toentertijd geldende liberalisatiegrens dan is sprake van een gereguleerd huurcontract of te wel een gereguleerde huurwoning. 

Bij een gereguleerde huurwoning is de puntentelling wél van toepassing en de verhuurder is wettelijk verplicht om de huurder vóór 1 mei (00.00 uur) op de hoogte te brengen van de huurverhoging. De verhuurder moet zich bij de jaarlijkse huurverhoging houden aan de voorgeschreven Huurprijzen Wet van de overheid.                                                                

Het puntensysteem

Bij het vaststellen van de huurprijs wordt het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS) gehanteerd.
Het puntensysteem is opgebouwd uit zowel het aantal punten van uw woning zelf, zoals het aantal vertrekken (waarbij ook het balkon) en de oppervlakten daarvan, verwarming en installaties, voorzieningen keuken en sanitair enz., als de WOZ waarde en het energielabel. 

WOZ waarde 

Een substantieel aantal punten wordt bepaald door de alsmaar stijgende WOZ waarde en het energielabel.Wat de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) waarde betreft heeft de Woonbond alarm geslagen.
In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ waarde in 2018 naar 255.400 euro. (bron woonbond).

Sinds 2015 speelt de WOZ waarde een belangrijke rol in het bepalen van de maximale huurprijs. Hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de maximale huurprijs. De maximale huurprijs is het meest gestegen waar de woningen het schaars zijn zoals in Amsterdam. Steeds meer woningen komen boven de liberalisatiegrens en mogen in de vrije sector worden verhuurd. De liberalisatiegrens is vanaf 2015 bevroren (zie tabel) terwijl de maximale huurprijs juist steeg. Het gevolg daarvan is dat ondanks de huurbescherming steeds meer huurders in de problemen komen. De Woonbond is van mening dat de WOZ waarde de maximale huurprijs veel te hard opdrijft. Er gaan stemmen op om de WOZ waarde weer uit het puntensysteem te halen en de liberalisatiegrens te verhogen. 

Door op onderstaande link te klikken kunt u het aantal punten van uw woning berekenen. 

https://www.huurcommissie.nl/webformulieren/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte/

Het is heel belangrijk dat u deze berekening eens uitvoert. Misschien betaalt u wel teveel huur. Het puntenaantal kunt u vergelijken met het opgegeven puntenaantal die Patrizia/ACM in uw jaarlijkse huurvoorstel verstrekt. Het puntenaantal bepaalt namelijk uw maximale huur.

Het energielabel

Het energielabel is gekoppeld aan de energiezuinigheid van uw woning.
Hoe hoger de waarde van het label (A) hoe meer punten er worden bijgeteld in het puntensysteem van het WWS. (U heeft immers meer wooncomfort). Naast het energielabel wordt ook gebruik gemaakt van de energie-index voor bijtelling van het aantal punten. De waarde van het energielabel loopt van Label A (het zuinigste) tot en met label G (het minst zuinig).
In de toekomst zullen er ook meer woningen komen met het energielabel A+.

Wilt u weten wat u energielabel of energie index is, klik dan op onderstaande link:

http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel

U kunt daar uw type woning invullen: koop -of huurwoning, uw postcode en huisnummer en vervolgens op CHECK klikken.

Uitgebreidere informatie

Als u uitgebreidere informatie wilt hebben over alle voorgaande onderwerpen dan kunt u daarvoor op een van onderstaande links klikken. 

www.woonbond.nl 

www.wooninfo.nl 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning

Belangrijk 

Als u in de toekomst juridisch advies nodig mocht hebben over allerlei huurderszaken dan willen wij u aan bevelen om lid te worden van de Woonbond. Ook de stichting Woon staat klaar om u met raad en daad bij te staan en u te voorzien van de nodige informatie en ondersteuning. U kunt daarvoor gebruik maken van een van hun spreekuren voor persoonlijk advies. Het adres is Harriët Freezerstraat 117A . zuidoost@woonifo.nl

 

Wij zijn er als bestuur natuurlijk ook voor om uw vragen te beantwoorden en naar vermogen behulpzaam te zijn.

Wij vragen u op uw beurt ook eens contact met ons op te nemen als u een waardevol advies of belangrijke informatie voor ons heeft. Wij als huurderscommissie Patrizia Nellestein vertegenwoordigen u als Patrizia-huurder en wij kunnen ons werk alleen maar goed doen met uw inbreng en support.

Samen staan we sterk !

 Beleidspunten bestuur 

 • Wij blijven ons inzetten om bij de onderhandelingen met Verhuurder Patrizia een gematigde jaarlijkse huurverhoging te bewerkstelligen. Wij zijn er ons terdege van bewust dat er straks een situatie kan ontstaan dat huurders de huur niet meer kunnen opbrengen vanwege de jaarlijks fors stijgende huurprijzen.
 • Wij blijven ons inzetten om bij Verhuurder Patrizia te bewerkstelligen dat er iets gedaan wordt aan de gedateerde badkamers, toiletten en keukens.
 • Wij blijven de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparende maatregelen en de energietransitie volgen en u daarover te informeren.
 • Wij blijven de jaarlijkse servicekosten voor u controleren en zullen toezien dat de verhuurder zich houdt aan de daarvoor gestelde wettelijke termijn.
 • Wij hebben het voornemen om de komende jaren te gaan samenwerken met andere huurdersorganisaties in de commerciële sector. Zowel binnen als buiten Nellestein. Het doel daarvan is kennisuitwisseling, elkaar onderling van advies te dienen en elkaar te ondersteunen. We kunnen dan ook gezamenlijk optrekken als er belangrijke zaken spelen die alle partijen aangaan. Ook hier geldt weer samen staan wij sterker !  

 

 

 

 

   
Huurderscommissie Patrizia Nellestein